Przetwarzanie danych osobowych


Obowiązki informacyjne Administratora

2020-01-01

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE z siedzibą w RAWICZU ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
sekretariat@pcprrawicz.pl
tel. 655464333

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
Krzysztof Pukaczewski
Dane kontaktowe:
pukaczewski@hotmail.com
kom. 606 387 413


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KONTRAHENT _POWIATOWE CENRTUM POMOCY RODZINIE (kontrahent podmiotu publicznego)

2020-01-01

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. DWORCOWA 1, 63-900 RAWICZ
TEL. 65 5464333
NIP 6991761162

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387 413
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego, elektronicznego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora,
c. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
d. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora.
Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

czytaj całość publikacji "OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KONTRAHENT _POWIATOWE CENRTUM POMOCY RODZINIE (kontrahent podmiotu publicznego)"


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLIENT _POWIATOWE CENRTUM POMOCY RODZINIE

2020-01-01

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. DWORCOWA 1, 63-900 RAWICZ
TEL. 65 5464333
NIP 6991761162

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387 413.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania w ramach realizacji obowiązków lub uprawnień powiatowego centrum pomocy rodzinie, wynikających z mających w tym zakresie zastosowanie przepisów prawa oraz w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, w ramach kompetencji Administratora przekazanych do realizacji, w szczególności:
a. zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
b. przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym m.in. domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
c. podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
jak również Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postępowań administracyjnych, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.

czytaj całość publikacji "OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLIENT _POWIATOWE CENRTUM POMOCY RODZINIE"


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

2020-01-01

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. DWORCOWA 1, 63-900 RAWICZ
TEL. 65 5464333
NIP 6991761162

zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387 413.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przeprowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, kontaktowania się w tej sprawie, odpowiedzi na zapytania, informowania;
b. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi.

czytaj całość publikacji "OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ"


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo

2018-06-14

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych osób fizycznych:

Dołączone pliki:


Rządowy program Dobry start.

2018-06-11

• Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych - raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się - raz w roku.
• Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
• Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
• W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
• Świadczenie dobry start przysługuje osobom w wysokości 300 zł.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od lipca tego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną), a od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada w przypadku wniosków składanych w sposób tradycyjny.

czytaj całość publikacji "Rządowy program Dobry start."

Dołączone pliki:


Obowiązki informacyjne Administratora

2018-05-24

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny:

czytaj całość publikacji "Obowiązki informacyjne Administratora"

Dołączone pliki:


Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

2018-04-12

Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018."


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji